OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

UVODNA NAPOMENA:
Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni dio prijave-Ugovora o putovanju između putnika i TA“FAMILY
TOURS“ kao organizatora i obavezujuće su za obje ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim
pisanim ugovorom ili programom putovanja.
Kupovinom jednog od aranžmana zasnivate pravni odnos sa Organizatorom. Na prijavi –Ugovoru, potpisujete
Klauzulu( upoznat sam sa uslovima putovanja i u potpunosti ću ih poštovati) i na taj način prihvatate ove uslove
koje su za vas kao i za nas kao Organizatora pravna obaveza. Samo će ovi uslovi putovanja biti osnov za
realizovanje svih eventualnih sporova. Iz tog razloga Vas molimo da ih pažljivo proučite.
1. PRIJAVE I UPLATE
Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se
za putovanje može prijaviti u sjedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao
i u turističkim agencijama koje imaju sa Organizatorom zaključen ugovor o posrednoj prodaji putovanja (u
daljem tekstu:posrednik), kada posrednik u potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika odgovara kao
organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora-potvrde o putovanju (
u daljem tekstu:ugovor).
Prilikom prijave, putnik je dužan uplatiti akontaciju u visini od 30% od cijene aranžmana, a ostatak ugovorene
cijene 15 dana prije početka putovanja, ako programom putovanja nije drugačije određeno.
Ukoliko putnik, u roku ne izvrši uplatu u cijelosti, smatra se da je putovanje otkazano.
Za blagovremenost uplate mjerodavan je datum uplate na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju
neblagovremene uplate u cjelosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dijela uplate aranžmana,
Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 12. ovih Opštih
uslova.
Ugovor o turističkom paket-aranžmanu se zaključuje u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa.
U slučaju organizacije grupnih putovanja, kao što su: učeničke, đačke i studentske ekskurzije, Organizator će
zaključiti ugovor o organizaciji ekskurzije sa vaspitno-obrazovnom ustanovom u čije ime se organizuje
ekskurzija u skladu sa Zakonom o turizmu.
2.OBAVEZE I PRAVA ORGANIZATORA
Pravo i obaveza organizatora je da: putniku izda Ugovor o putovanju, putniku učini dostupnim Program
putovanja i Opšte uslove putovanja-da mu uruči lično ili istakne u sredstvima internet ili druge prezentacije,
putniku ponudi osiguranje koje se sastoji od: zdravstvenog osiguranja putnika za vrijeme boravka u
inostranstvu, osiguranje prtljaga, osiguranje od posledica nesretnog slučaja i osiguranja od otkaza putovanja,
da se stara o pravima i interesima putnika saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti, da isplati
putniku adekvatnu naknadu povodom blagovremenog i osnovanog pisanog prigovora zbog potpunog ili
djelimičnog neizvršenja usluga obuhvaćenim programom putovanja.

Pravo organizatora na nadoknadu učinjenih troškova ako je korisnik turističke usluge odustao od ugovora zbog
okolnosti koje nije mogao izbjeći ili otkloniti i koje bi da su postojale u vrijeme zaključenja ugovora
predstavljale opravdan razlog da ne zaključi ugovor.
Sve usmene i bilo koje druge vrste informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu,
Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za
isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
3.OBAVEZE I PRAVA PUTNIKA
Pravo i dužnost putnika je da: se detaljno upozna sa programom putovanja, opštim uslovima putovanja i
uslovima osiguranja, što prilikom prijave-zaključenja ugovora( u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe
zaključuje ugovor) potvrđuje prihvatanjem klauzule u potrvdi:
„Upoznat sam sa programom putovanja i opštim uslovima putovanja i u cijelosti ih prihvatam. Potvrđujem da
mi je ponuđeno putno i zdravstveno osiguranje“ , uplati ugovorenu cijenu pod uslovima i na način predvidjen
programom putovanja, organizatoru blagovremeno dostavi sve podatke i dokumenta potrebna za organizovanje
putovanja, garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše zemlje,
tranzitne i odredišne zemlje ( granični, carinski, sanitarni, mometarni i drugi propisi), isplati naknadu koju
pričini organizatoru ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih uslova.
Putnik, prije početka putovanja može prenijeti svoj aranžman na drugog putnika ukoliko ima sve uslove za
putovanje, s tim da je obavezan da u primjerenom roku obavijesti agenciju. Drugi putnik koji preuzima
aranžman i njegov prethodnik solidarno su odgovorni organizatoru za plaćanje cijene i troškova prenošenja
ugovorenih obaveza. U pomenutom slučaju, organizator može zahtijevati samo naknadu troškova koji nastaju
zamjenom putnika.
Da bez odlaganja na licu mjesta opravdani prigovor saopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatoru ili licima
navedenim u putnoj dokumentaciji,
Da se prije zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
(www.mvp.gov.ba) i na druge načine o zemljama tzv. visokog ili umjerenog rizika,
Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o tačnom
vremenu polaska i povratka sa putovanja.
4.CIJENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA
Cijene su iskazane u domaćoj valuti (konvertibilna marka), ako u programu putovanja drugačije nije
predviđeno. Ukoliko je cijena iskazana u stranoj valuti, naplaćuje se u konvertibilnoj protuvrijednosti prema
zvaničnom kursu na dan uplate, odnosno po kursu navedenom u Programu ili ako drugačije nije ugovoreno.
Cijene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i nemogu biti predmet prigovora-reklamacije.

Organizator može predvidjeti da usluge koje se koriste isključivo u inostranstvu, putnik plaća direktno ino-
partneru.

Turističko putovanje obuhvata kombinaciju najmanje sledeće dvije usluge: uslugu prevoza, turističkog vodiča
pratioca, smještaja, ishrane ili pripremu i organizaciju putovanja, za koje usluge je programom putovanja
definisana jedinstvena cijena. Ukoliko je to navedeno u programu putovanja, turističko putovanje može sadržati
i aerodromske takse, kao i troškove stručnog i lokalnog vodiča i dr.

Cijena aranžmana (ako nešto drugo nije ugovoreno) ne obuhvata: fakultativne izlete, toškove pribavljanja i
izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posjećuju, osiguranje koje se ugovara posebno, dodatne usluge: room
servis, korištenje sobnog bara, klima uređaji, sportske, ljekarske, telefonske usluge i sl. Sve vrste posebnih
usluga (jednokrevetna soba,dodatni obroci i sl.) putnik posebno plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave
putovanja. Ukoliko putnik zahtjeva posebnu uslugu za vrijeme putovanja, istu plaća predstavniku ino-partnera u
valuti zemlje u kojoj se nalazi, odnosno neposrednom pružaocu usluga. Organizator ne može biti odgovoran za
fakultativne i naknadne izvršene usluge po zahtjevu putnika a koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno
neposredni pružalac usluga a koje nisu bile predviđene programom putovanja.
5.PROMJENA CIJENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ
U ugovoru o turističkom aranžmanu cijena aranžmana se ne može mijenjati,osim ukoliko je to u ugovoru
izričito predviđeno i ako ugovor sadrži podatke za izračunavanje nove cijene. U skladu sa
navedenim,naknadama promjena obračuna cijene aranžmana može se utvrditi u sledećim slučajevima:
Promjene troškova prevoza za više od 5% od ugovorene cijene,a koja je prouzrokovana promjenom cijena nafte
i derivate nafte(gorivo),promjene takse za određene usluge ,kao što su: pristajanje na lukama i
aerodromima,peljarenje i putničke takse na aerodromima i uticaja promjene deviznog kursa ,ako ta promjena
utiče na povećanje cijene aranžmana više od 5%.
Organizator je obavezan da informiše putnika o povećanju cijene kada sazna za gore navedene okolnosti . Ako
organizator zahtijeva povećanje cijene,putnik ima pravo da odustane od ugovora o turističkom aranžmanu pod
uslovom da to odmah saopšti organizatoru. Ukoliko u naznačenom roku putnik pisanim putem ne obavijesti
organizatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cijenom. Ugovorena cijena ne smije se
povećavati ni u kojem slučaju u period od 20 radnih dana prije ugovorenog datuma polaska na putovanje izuzev
ako to nije u ugovoru izričito predviđeno.
Organizator je u svako doba ovlašćen da zavisno od tržišnih kretanja i sopstvene politike, umanji cijenu
aranžmana (tzv. „‟LAST MINUTE‟‟), pri čemu će ta cijena biti primjenjena samo na buduće aranžmane i nije
od uticaja na već zaključene Ugovore, pa ne može postavljati osnov bilo kakvih zahtjeva prema organizatoru
putovanja za povraćaj eventualne razlike u cijeni.
6.KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponuđeni smještajni objekti i prevozna sredstva i dr. U programima organizatora opisani su prema službenoj
kategorizaciji domicilne zemlje u vrijeme objavljivanja programa putovanja, ishrana, konfor i druge usluge
kategorisani su po lokalnim nacionalnim propisima od strane domicilnih turističkih uprava a standardi smještaja
i usluga su različiti i nisu uporedivi po destinacijama.
Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumijeva cjelodnevni boravak putnika u
smještajnom objektu, odnosno destinaciji. Vrijeme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz
smještajnog objekta uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama
nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vrijeme polaska
aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve
Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i posljednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne
podrazumijevaju boravak u hotelu ili mestu opredjeljenja – već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta,
ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.

7.SMJEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ
-Ukoliko putnik, prilikom rezervacije, nije doplatio sobe s nekim posebnim karakteristikama (pogled more,
balkon, komfor, položaj-orijentacija, određeni sprat…), prihvatiće bilo koju službeno registrovanu smještajnu
jedinicu u smještajnom objektu opisanom u programu putovanja.
Raspodjela soba u potpunosti je u nadležnosti hotelijera. Organizator putovanja nema na to nikakvog
uticaja, Vaše želje može proslijediti, ali Vam ne može garantovati da će biti ispunjene. Kod smještaja u
jednokrevetnoj sobi, putnik mora uvažiti da ona obično ne odgovara standardu dvokrevetne sobe, da je
uglavnom manja i ima slabiji položaj u hotelu.
Kod smještaja u trokrevetnoj sobi, putnik mora uvažiti da se često događa da zapravo dobije
dvokrevetnu sobu s pomoćnim ležajem, pri čemu smještaj treće osobe ne odgovara standardu smještaja
druge dvije osobe. Radi se, naime, o ležaju na rasklapanje koji po veličini i udobnosti, nije jednak
uobičajenom ležaju i većinom je namjenjen djeci. Putnik mora, također, uvažiti da pomoćni ležaj donekle
umanjuje kretanje po sobi
Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u određenom smještajnom objektu koja
se mogu odnositi na deponovanje novca i drugih dragocjenosti i vrijednih stvari, unos hrane i pića u sobe,
poštovanje reda, nemogućnost smještaja u sobe prije određenog vremena, broj osoba u sobi, obaveza napuštanja
sobe u odredjenio vrijeme i sl.organizator ne moze biti odgovoran za štete nastale zbog nepostovanja propisanih
pravila i običaja. Ako drugačije nje ugovoreno, smještaj putnika u objekat je najranije poslije 16h na dan
početka korištenja usluge a napuštanje objekta najkasnije do 9h na dan zavrsetka koristenja usluga.
Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili
prijevremenog napuštanja smještajnog objekta, ni na cijenu hotelske usluge, ni na cijenu prevoza,
Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smještaj može se
bez saglasnosti Putnika zamijeniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mjestu smještaja
na teret Organizatora, a smještaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povraćaja
razlike u cijeni srazmjerno smanjenoj kategoriji smještajnog objekta.
-Usluga ALL INCLUSIVE podrazumjeva usluge po hotelskim pravilima,sto znaci ne mora biti identična u
svim objektima i svim destinacijama. Analogno navedenom, primjenjivaće se i važeći principi i pravila
prevoznika prilikom transfera i prevoza putnika.
Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cijene aranžmana, kategorije objekta,
destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanja ili posluživanja
(menija).
Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu , podrazumijeva kontinentalni doručak.
Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umjesto usluge samoposluživanja
uslugu ishrane izvrši posluživanjem.
U smještajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju djeca, starija lica ili lica
sa posebnim potrebama. U slučaju da na licu mjesta Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne
drugačiji dogovor, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu uslugu ishrane. Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima prema propisima i
kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator i primjenjuju se
propisi, principi i pravila određeni od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne
podrazumijeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja itd.). Putnik ima obavezu da
prihvati svako ponuđeno mjesto u prevoznom sredstvu.
– Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove
predviđene propisima (mini bus, autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva ako to okolnosti
uslovljavaju,
Za vrijeme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu
nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mjesta. Putnik je dužan da prije puta
provjeri i usaglasi svoja lična i putna dokumenta i prtljag, a u slučaju uočene nepravilnosti obavijesti
vodiča/pratioca putovanja.
Putnik ima obavezu primjerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje saobraćajnih propisa i pravila o
prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz
prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Organizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja
iz prevoznog sredstva odustane od putovanja, primjenjivaće se skala otkaza iz tačke 12. Opštih uslova.
Putni pravac, pauze, mjesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič/pratilac – vozač. Vodič/pratilac -vozač
ima pravo da, zbog nepredvidivih, neizbježnih ili bezbjedosnosnih i sličnih okolnosti, promijeni red vožnje,
itinerer puta, ili redosljed obilazaka lokaliteta.
Putnik je dužan da se pridržava upustava vozača ili vodiča/pratioca putovanja (dužine pauze i sl.)
Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i dr.) mogu
imati za posljedicu ispisivanje nove avionske/putne karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom za
šta posljedice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku/putnu kartu od trenutka kada mu se uruči na
aerodromu ili u agenciji.

8.PUTNE ISPRAVE
Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom Bosne i Hercegovine.
Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne,
carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da
se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbijedi blagovremeno i
uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeće putne isprave i u roku dostaviti organizatoru
ispravne kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje viza, ukoliko iste pribavlja organizator. U
protivnom, smatraće se da je putnik odustao od putovanja. Službenik agencije Organizatora, niti Posrednika
nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u
postupku podnošenja dokumentacije isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi
nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe
ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik za vrijeme putovanja izgubi putne isprave ili
mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbijediti nove i snositi sve eventualne štetne
posljedice po tom osnovu. Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr.specifična ishrana,
karakteristike smještaja itd.zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr. jer u protivnom Organizator ne
preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe
posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika
da obavi potrebne vakcinacije i obezbijedi odgovarajuće potvrde o tome i da u slučaju eventualnih posljedica
sam snosi odgovornost za štetu.
Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise Bosne i Hercegovine, tranzitnih i zemalja u
kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posljedice i
troškove snosi sam putnik.
Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tačke, primjenuju se
odredbe tačke 10.Opštih uslova.

9.OTKAZIVANJ ILI PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA
Organizator programa ima pravo promijeniti dijelove putovanja, ukoliko su one uzrokovane okolnostima
koje nisu bile predvidive i nisu se mogle izbjeći. Organizator ima pravo promijeniti smještaj i prije i na
samom putovanju, ali samo hotelom iste ili više kategorije i to o vlastitom trošku. Avionski prevoznik ima
pravo promijeniti vrijeme odlaska ili povratka, ali putnik mora o tome biti na vrijeme obavješten.
Agencija je obavezna da potrošaču nadonadi troškove nastale raskidom ugovora o turističkom paketaranžmanu,
osim u slučaju:
a) raskida ugovora o turističkom paket-aranžmanu zbog nedovoljnog broja prijavljenih putnika, ako je
prije zaključenja ugovora obavijestila potrošača da je izvršenje putovanja uslovljeno brojem prijavljenih
putnika i da rok za obavještavanje potrošača o raskidu ne može biti kraći od pet dana od dana počinjanja
putovanja i
b) prestanka ugovora o turističkom paket-aranžmanu zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza
za koji nisu odgovorne ugovorne strane, pri čemu se veliki broj prijavljenih putnika ne smatra kao
nemogućnost ispunjenja.
Organizator aranžmana ima pravo djelomično ili u potpunosti otkazati aranžman, ukoliko prije dolaska ili
za trajanja dođe do nepredvidive i neizbježne situacije. Organizator, također, može otkazati aranžman u
slučaju premalog broja prijavljenih putnika:
– za aranžmane sa najmom aviona (čarter) potrebno je popuniti 80% sjedišta,
– za aranžmane autobusom potrebno je popuniti 45 sjedišta,
– za aranžmane na redovnim linijama (IT) potrebno je 15 putnika.
Organizator je o tome dužan obavijestiti putnike najkasnije 5 dana prije planiranog putovanja. U tom
slučaju organizator ne priznaje nikakve troškove kao nadoknadu štete, već isplaćuje putnicima uplaćeni
iznos u roku od 15 dana od dana otkazivanja aranžmana.
Agencija je obavezna da preduzme sve neophodne mjere u slučaju raskida ugovora o turističkom paket
aranžmanu, a posebno u vezi sa povratkom potrošača ako je povratna karta bila ugovorena i dužna je da
snosi sve ostale troškove nastale iz raskida ugovora

10.ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

Putnik može potpuno ili djelimično odustati od ugovora o turističkom aranžmanu u bilo koje vrijeme prije
polaska na putovanje.Ako putnik odustane od ugovora o turističkom aranžmanu, agencija gubi pravo na
naplatu ugovorene cijene, ukoliko je razlog odustajanja opravdan uz potrebnu dokumentaciju. Ako putnik prije
počinjanja putovanja blagovremeno odustane od ugovora o turističkom aranžmanu u primjerenom roku koji se
određuje s obzirom na vrstu putovanja u opštim uslovima putovanja organizatora, organizator ima pravo na
naknadu administrativnih troškova, koji ne mogu biti veći od 5% od vrijednosti aranžmana.U slučaju
neblagovremenog odustajanja od ugovora o turističkom aranžmanu,organizator može od putnika zahtijevati
naknadu u određenom procentu od ugovorene cijene,a procenat se utvrđuje srazmjerno periodu preostalom do
početka putovanja i to kako slijedi:
– 10% ako se putovanje otkaže do 30 dana pre početka,
– 20% ako se putovanje otkaže 29 do 15 dana,
– 50% ako se putovanje otkaže 14 do 8 dana,
– 85% ako se putovanje otkaže 7 do 1 dana,
– 100% ako se izvrši na dan ili posle početka putovanja.
za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, đačke i studenske ekskurzije ako se otkazuje
kompletan ugovor
5% ako se putovanje otkaže do 120 dana prije početka putovanja,
20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana prije početka putovanja,
50 % ako se otkaže od 89 do 60 dana prije početka putovanja,
80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana prije početka putovanja,
100 % ako se otkaže od 44 do prije početka ili u toku putovanja.
Promjena ugovorenog datuma putovanja, odnosno smještajnog objekta, sobe ili apartmana smatra se
odustajenjem putnika od putovanja.
Putnik je u obavezi organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove ukoliko je do otkaza došlo
zbog okolnosti koje nije mogao predvidjeti, otkloniti niti izbjeći, i to: bolesti ili smrt putnika, bračnog druga,
srodnika prvog naslednog reda, brata ili sestre i elementarna nepogoda zvanično proglašena. Za navedene
slučajeve putnik je obavezan dostaviti pisane dokaze organizatoru.
Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz
zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene spriječenosti za rad (potvrdu izabranog ljekara iz oblasti opšte
medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest
i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vježbu. Ne mogu se smatrati opravdanim
razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze,
epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje
od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja.
Iznenadna bolest podrazumijeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje,
odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane poslije zaključenja ugovora o putovanju i nije u
vezi sa, niti je posljedica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahtijeva liječenje,
boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak -korišćenje ugovorenog putovanja. Organizator, u
slučaju da Putnik obezbijedi odgovarajuću zamjenu ili pak zamjenu izvrši sam Organizator, dužan je putniku
izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova.
Organizator je, u slučaju zamijene putnika, obavezan da sa novim putnikom zaključi ugovor. Kod odustanka od Ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanju u dobijanju viza,
kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.
Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od
ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih
usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dijela cijene
neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrijednost, Organizator se oslobađa ove
obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan dio usluga koji su utvrđeni Ugovorom, Organizator
je dužan da sprovede određene preventivne mjere kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku
druge odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu
sa tačkom 11 ovih Opštih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.

11. POMOĆ I REKLAMACIJE
Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik se obraća predstavniku agencije u mjestu boravka
ili može kontaktirati Organizatora preko tel. broja i faksa + 387 51 663 420 radnim danima od 08:00h –
16:00h, subotom od 08:00h – 15.00h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: jelic.tours@gmail.com.
Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj ugovora, mjesto putovanja, naziv smještajnog
objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se može kontaktirati.
Putnik je u obavezi da dobronamjerno sarađuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24-48 h da se opravdana
reklamacija na licu mjesta otkloni (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i
dr.nedostaci) i prihvati ponuđeno rješenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mjesta, Putnik sa predstavnikom organizatora, o tome sastavlja
pisanu potvrdu u dva primjerka koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove
potvrde.
Ako je uzrok reklamacije otklonjen na licu mjesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom
činjenica da je nastavio korišćenje adekvatnog alternativnog rješenja smatra se da je Program u cjelosti izvršen.
Lokalni predstavnici i pružaoci usluge nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahtjeve za naknadu-osim u slučaju
kada ju oni pružaju (naknadu), već isključivo Organizator.
Putnik ne može da zahtjeva srazmjerno sniženje cijene, raskid Ugovora i naknadu štete ako nesavjesno i na
propisani način propusti da na licu mjesta, bez odlaganja i blagovremeno obavijesti ovlašćenog predstavnika i
Organizatora o nedostacima između pruženih i ugovorenih usluga.
Putnik ne može da zahtijeva umanjenje cijene ako nesavjesno propusti da ukaže na odstupanje između pruženih
i ugovorenih turističkih usluga.
Svaki putnik-nosioc ugovora prigovor podnosi pojedinačno, jer organizator neće primiti u postupak grupne
prigovore, rekalamacije.
Postupak u vezi sa prigovorom:
Putnik ima pravo da u roku od 3 dana od dana povratka sa putovanja upiše u knjigu utisaka prigovor u slučaju
kada je oštećen u odnosu na zahtijevanu uslugu organizatora ili kada je povrijeđen postupkom zaposlenih lica u
agenciji kao i drugim slučajevima kada smatra da je postupak prema njemu kao korisniku usluga neprikladan.
Putnik je dužan da napisani prigovor potpiše i navede datum potpisanog prigovora u knjigu utisaka uz
navođenje svoje adrese stanovanja, broja lične karte, odnosno putne isprave. Napisani prigovor istovremeno
potpisuje i ovjerava zaposleno lice agencije.

Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore.
Odgovorno ili zaposleno lice u agenciji je dužno odmah po dostavljanju prigovora u knjigu utisaka prvu kopiju
prigovora dati licu koje je prigovorilo, a drugu kopiju dostaviti tržišnoj inspekciji izuzev u ukoliko se postigne
zadovoljavajuće rješenje koje će se zabilježiti i potvrditi potpisima podnosioca prigovora i odgovornog ili
zaposlenog lice u agenciji.
U slučaju ne postizanja zadovoljavajućeg rješenja, organizator ili agencija je obavezna da odmah ili u roku od 3 radna dana od dana napisanog prigovora, na uloženi prigovor dati odgovor korisniku usluga, podnosiocu prigovora a u roku od 5 radnih dana od dana dostavljanja prigovora, kopiju odgovora dostaviti inspekciji.
Ukoliko organizator ili agencija ne odgovori u datom roku podnosiocu prigovora, organizator je dužan da u roku od 5 dana od dana isteka navedenog roka, obavijesti tžišnu inspekciju sa obrazloženjem razloga
prekoračenja roka za odgovor na prigovor.
Organizator će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja. Ako putnik
prihvati prijedlog organizatora dužan je potpisati potvrdu o isplati naknade sa klauzulom da putnik nema
nikakvih daljih potraživanja po bilo kom osnovu od organizatora.
Dok organizator u navedenom roku ne donese pisani odgovor, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge
osobe, arbitraže, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila. Naknada po prigovoru može dostići
samo iznos reklamiranog dijela usluge, ne može obuhvatiti već iskorišćene usluge, niti dostići iznos cjelokupne
cijene programa putovanja. Ovim se isključuje pravo kupca na nadoknadu idealne štete.

12.PRTLJAG
Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik je besplatan. Višak prtljaga putnik plaća
prema važećim cijenama avio prevoznika.
Kod prevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada prtljaga. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan
prtljag. Organizator putovanje ne preuzima odgovornost za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag. Putnik je
dužan voditi brigu o svojim stvarima unijetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga
predatog prevozniku, odnosno unijetom u smještajni objekat.
Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smještaja i dr., a
prema važećim međunarodnim propisima, domaćim propisima i važećim uzansama.
Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima i da lične dokumente, stvari i vrijednosti
ne ostavlja u parkiranom prevoznom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporučuje se
da se dokumeta, zlato, vrijedne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu, a
prilikom boravka iste deponuju u sef ako je moguće.

13.CARINSKI I DEVIZNI PROPISI
Putnik je dužan striktno poštovati carinske,devizne i druge propise Bosne i Hercegovine, tranzitnih zemalja i u
kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka, sve posledice i troškove snosi
sam putnik.

14.ZDRAVSTVENI PROPISI

Putovanja u zemlje,u kojima važe posebna pravila obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih
dokumenata, podrazumjevaju obavezu putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbjedi odgovarajuće potvrde
o tome.

15.GUBITAK DOKUMENATA
Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putne isprave, troškovi izdavanja novih isprava, kao i
sve druge troškove snosi sam putnik.

16.OSIGURANJE
Organizator putovanja dužan je ponuditi putniku mogućnost obezbjeđenja polise putnog i zdravstvenog
osiguranja tokom boravka u inostranstvu, kao i osiguranje prtljaga, osiguranje od posledica nesrećnog slucaja,
kao i osiguranje od otkaza putovanja. Paket putnog osiguranja ili pojedinih vidova osiguranja smatraju se
sastavnim dijelom ponude uz program putovanja, ako programom putovanja to nije drugačije uređeno

17.INFORMACIJE
Usmene informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u programu putovanja ne obavezuju
organizatora putovanja.

18.POPUSTI
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za djecu,kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u
programu putovanja su determinisani od strane hotelijera i drugih neposrednih pružaoca usluga i iste treba
tumaciti restriktivno ( npr. Za djecu do 2 godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dijete navršava 2
godine i ništa preko toga i to u periodu putovanja.)

19.INDIVIDUALNA PUTOVANJA
Kod individualnih „ rezervacija na upit” organizator naplaćuje troškove realizacije u skladu sa vremenom
angažovanja i poštanskim i drugim troškovima (telefon, telefax, e-mail i dr.) putnik polaže na ime troškova
rezervacije (na upit) depozit koji ne moze biti manji 15 eura.Ukoliko rezervaciju organizator ne potvrdi ,depozit
se u cijelosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati ponuđenu i potvrđenu rezervaciju, iznos depozita zadržava
organizator u cijelosti za pokriće troškove realizacije.

20.ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA
Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora.Putnik je saglasan
da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne
mogu saopštavati adrese, mjesto, vrijeme i cijena putovanja i imena saputnika drugim licima, osimlicima
određenim posebnim propisima.

21.NADLEŽNOST SUDA
U slucaju spora, nadležan je sud prema sjedištu organizatora putovanja.